Nieuws

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

By 16 juni 2017 No Comments

Per 1 juli 2017 zullen er weer nieuwe wetswijzigingen in werking treden die gevolgen hebben voor werkgevers.

In de nieuwe Arbowet is er meer aandacht voor preventie en krijgen werknemers meer inspraak. De bedoeling van de regering is om hiermee beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is daarbij uiterst belangrijk. De hoofdrol is weggelegd voor de bedrijfsarts.

Second opinion bij andere bedrijfsarts
Werknemers worden ziek of melden zich soms gewoon ziek. In veel gevallen wordt dan een bedrijfsarts ingeschakeld door de werkgever. Als de werknemer het dan niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij nu nog een second opinion aanvragen bij het UWV. Dat kost de werknemer nu € 100,-.

Vanaf 1 juli 2017 hoeft de werknemer niet langer op eigen kosten een second opinion aan te vragen bij het UWV. De werknemer kan dan bij een andere, tweede bedrijfsarts een second opinion aan vragen. De werkgever heeft deze mogelijkheid niet.

De second opinion is vooral bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen die samenhangen met het werk.

Het verzoek om een second opinion doet de werknemer bij de bedrijfsarts met wie hij het niet eens is. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert is een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Deze zal een nieuw advies uitbrengen, waarmee de (eerste) bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever dan verder het beleid kunnen bepalen. Bedrijfsartsen moeten een verzoek om een second opinion altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Werknemer kan zelf bedrijfsarts om advies vragen
Een werknemer kan vanaf 1 juli 2017 direct, dus zonder toestemming of tussenkomst van zijn werkgever, zelf de bedrijfsarts om advies vragen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een arbeidsomstandighedenspreekuur. Er hoeft geen sprake te zijn van ziekte of verzuim; de werknemer kan dus ook preventief advies vragen. Deze mogelijkheid moet door werkgever kenbaar worden gemaakt aan zijn werknemers.

Toegang bedrijfsarts tot iedere werkplek
Door de wetswijziging per 1 juli 2017 heeft de bedrijfsarts straks een vrije toegang tot iedere werkplek, zodat hij een duidelijker beeld kan krijgen van de gezondheidsrisico’s op de werkplek.

De bedrijfsarts kan deze informatie de werkgever beter en gerichter adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen van de werkplek of werkprocessen die de gezondheid op het werk stimuleren, risico’s verminderen en zo uitval voorkomen. Als dat nodig mocht zijn, kan de bedrijfsarts zelfs een andere deskundige vragen om het werkplekbezoek uit te voeren, bijvoorbeeld aan een veiligheidsdeskundige, arbeid- en organisatieadviseur of arbeidshygiënist.

Overgangsfase nieuwe wet
De nieuwe Arbowet treedt op 1 juli 2017 in werking. Er geldt een overgangsfase van een jaar. In die periode krijgt de werkgever en zijn arbodienstverlener de tijd om hun bestaande contract(en) aan te passen. Contracten die na 1 juli 2017 nieuw worden afgesloten, dienen direct aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Stéphane van Gassen, svangassen@bilt.nl